Interviews / Wywiady

Polskie tłumaczenie znajduje się na dole strony.

Here I publish fragments of the interviews from my book – collection of talks with wise people from different self-development paths.

I started this  project in the summer 2012. I had two motives. Firstly I had an urge to find an advice and hope for myself – I was through a personal crisis and sought strength and wisdom. But also I said to myself that the book would be written ‘by itself’ if this would be the Will of the Spirit/ Goddess / God / Existence / call it the way you like (I had back then a need to call that, but today I don’t any more).

I asked few people, mostly women, from different self development paths to share with me their wisdom. I chose persons who represent different approaches and methods. However the main criterion was that they had gone through their lessons and had transformed their lives.

The work on the interviews was difficult for me. I was in the middle of life crisis and almost every speaker talked about the responsibility that we all have to take for our own lives and happiness.

They also draw a  wider perspective in which difficult life events become a chance for us to grow.  Everything that happens is meaningful and we are creators of our life, not victims of other people others or the circumstances we are in.  Being a perfect victim in that time of my life, I could hardly bear listening to them and editing the interviews! I am especially grateful to those of my speakers who had a  courage to share a piece of their own life stories.

Message from my speakers is clear. Coming out of internal and external hell is possible with   your own efforts. It is possible to create a sense of inner joy and find the meaning of your life. We can hear the calling of our heart and follow it.

On the list of women I talked with are: alcohol and drug addiction psychotherapist, kundalini yoga teacher, LOMI LOMI NUI masseur and writer, bio energy therapist and family constellations therapist, love addiction psychotherapist, acupuncturist, ayurveda and radical forgiveness practitioner. I also spoke with two men: laughter yoga teacher and musician and writer of spiritual music.

There is a chance I will finish this project before they all will change their mind! :D

PS Every interview eventually will be translated into English. Also every interview was authorised.


Na tej stronie zamieszczam fragmenty moich wywiadów  z osobami na różnych ścieżkach rozwojowych.

Zaczęłam ten projekt latem 2012 roku. Miałam dwie motywacje. Przede wszystkim potrzebowałam pomocy dla samej siebie – przechodziłam kryzys i szukałam siły i mądrości.  Ale z drugiej strony uznałam, że książka napisze się sama jeśli taka jest wola Ducha / Bogini / Boga / Egzystencji, nazwij to wedle uznania (ja jeszcze wtedy miałam potrzebę nazywania – dziś już jej nie mam).

Zaprosiłam do rozmów kilka osób, głównie kobiet, z różnych ścieżek rozwoju osobistego i duchowego, aby podzieliły się ze mną swoją mądrością. Wybrałam osoby reprezentujące różne podejścia i metody. Jednak głównym kryterium doboru rozmówczyń (i rozmówców) było to, że przeszły one przez swoje lekcje i przemieniły swoje życie.

Praca nad wywiadami była ciężka. Byłam w połowie życiowego kryzysu, a prawie każda
rozmówczyni mówiła mi o tym, że każdy sam musi podjąć odpowiedzialność za swoje życie i szczęście.

One także pokazują szerszą perspektywę,wedle której życiowe trudności staja się dla nas szansą na rozwój. Wszystko co się wydarza ma głębokie znaczenie. Jesteśmy kreatorkami i kreatorami naszego życia, nie zaś ofiarami innych ludzi i życiowych okoliczności. Będąc w tamtym czasie doskonałą ofiarą, ledwie mogłam znieść słuchania tego, nie mówiąc już o pracy nad edycjami! Jestem szczególnie wdzięczna tym z moich rozmówczyń, które miały ((i rozmówców, którzy mieli) odwagę podzielenia się wydarzeniami z ich życia.

Wiadomość, jaką przekazują jest jasna. Wyjście z wewnętrznego i zewnętrznego piekła jest możliweprzy dokonaniu własnego wysiłku. Jest możliwe wytworzenie w sobie poczucia wewnętrznej radości i znalezienie sensu swojego życia. Możesz usłyszeć wołanie swojego serca i za nim podążyć.

Dotychczas rozmawiałam z: terapeutką leczenia uzależnień, nauczycielką kundalini jogi,  masażystka LOMI LOMI NUI i pisarką, bioenergoterapeutką i trenerką ustawień rodzinnych, terapeutka uzależnienia od miłości, szamanką miejską, nauczycielką atma kriya jogi, akupunkturażystką oraz specjalistką  ayurvedy i radykalnego wybaczania. A także z doma mężczyznami: trenerem jogi śmiechu i twórcą muzyki duchowej.

Jest szansa, że zdążę ukończyć pracę nad tymi wywiadami, zanim oni wszyscy zmienią zdanie :D.

PS Każdy wywiad zostanie przetłumaczony na język angielski. Wszystkie wywiady zostały zautoryzowane przed publikacją.

Fragmenty wywiadów dotychczas zamieszczonych na stronie:

Ishwari Deva (sierpień 2012)
Wanda Wieloch – Borkowska (sierpień 2012)
Eugenia Herzyk (sierpień 2012)
Hanna Węgrzynowicz (październik 2012)
Basia Baczkura (październik 2012)
Agnieszka Kawula (grudzień 2013)

Recordings of the interviews in English:

Anja van den Berg (2016)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s